Đến tháng 10
Bộ Công Thương đã giải quyết
99.95%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 13:49 22/10/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 10
Bộ Công Thương đã trao đổi
117683
văn bản qua mạng giữa 48 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 13:49 22/10/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)