Đến tháng 10
Bộ Công Thương đã giải quyết
99.94%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 09:34 23/10/2020
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2020)
Đến tháng 10
Bộ Công Thương đã trao đổi
118992
văn bản qua mạng giữa 42 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 09:34 23/10/2020
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2020)