Đến tháng 9
Bộ Công Thương đã giải quyết
99.96%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 12:23 25/09/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)
Đến tháng 9
Bộ Công Thương đã trao đổi
105891
văn bản qua mạng giữa 42 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 12:23 25/09/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)