Đến tháng 7
Bộ Công Thương đã giải quyết
99.94%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 08:49 26/07/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 7
Bộ Công Thương đã trao đổi
80964
văn bản qua mạng giữa 48 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 08:49 26/07/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)