Đến tháng 1
Bộ Công Thương đã giải quyết
99.90%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 01:39 17/01/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 1
Bộ Công Thương đã trao đổi
6209
văn bản qua mạng giữa 38 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 01:39 17/01/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)